Lijm 3M foto mount spray spuitbus 400ml

Minimum afname: 1
€ 26,32 € 13,94 € 16,87 incl. BTW

Op voorraad: 86

Levertijd: 1-3 werkdagen

Logo

Omschrijving

  Scotch® PhotoMount™ lijm is een zeer sterke lijm en zorgt voor een onmiddellijke en permanente hechtkracht.

  Heldere en langzaam drogende lijm voor een perfecte positionering vóór de uiteindelijke hechting.

  Kan worden gebruikt op de meeste poreuze en niet-poreuze materialen en op oppervlakken zoals foto's, karton van goede kwaliteit, posters en kaarten.

  Niet geschikt voor vinylmaterialen of geëxpandeerd polystyreenschuim.

  Het nieuwe gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk. Veiligheidsinformatie.

  Na het inademen frisse lucht toedienen.

  Bij klachten arts raadplegen.

  Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

  Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.

  Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

  Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

  Gevarenaanduiding;

  H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

  P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P280E Beschermende handschoenen dragen.

  P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

  P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Specificaties

Voorraad: 86
Lengte: 68 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 175 cm
Gewicht: 378 gr
Volume: 797
Merk: 3M
ADR code: 2.1 Brandbare gassen
Commerciële kleurnaam: Transparant
Garantie: 24 maand
Inhoud (Netto): 400 ml
Kleur: Transparant
Permanent: Ja
Soort lijm: Lijmspray
Commerciële afmetingen: 65xx65x200mm
Navulbaar: Neen
Uitwasbaar: Neen