Algemene Leveringsvoorwaarden

HANDELS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TONERINKTSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van Tonerinktshop. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Tonerinktshop overeengekomen worden.

1.2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de koper of opdrachtgever, dan wel een ieder die met Tonerinktshop een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Tonerinktshop een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere afnemers zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens. Tonerinktshop voor voldoening van de (tegen) prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

1.3. Indien Tonerinktshop niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Tonerinktshop het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5. De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van afnemer wordt door Tonerinktshop uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden Tonerinktshop slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Tonerinktshop zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle door Tonerinktshop gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.

2.2. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Tonerinktshop met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3. Door Tonerinktshop verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4. Tonerinktshop behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Tonerinktshop een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Tonerinktshop met de uitvoering van de order of opdracht is begonnen. De order- resp. opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.

3.3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Tonerinktshop slechts voor zover zij door Tonerinktshop schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Tonerinktshop is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte order of opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, exclusief btw en administratiekosten.

4.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Tonerinktshop gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3. De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door Tonerinktshop te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen; Tonerinktshop is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de afnemer door te belasten.

4.4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Tonerinktshop gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan. Opzegging laat de verplichtingen van afnemer tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde geplande ingangsdatum onverlet.

Artikel 5. Reclames
5.1. Tonerinktshop geleverde zaken terstond (na ontvangst) nauwkeurig te controleren.

5.2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen (2) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Tonerinktshop, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de afnemer ter zake is vervallen.

5.3. De afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Tonerinktshop in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de afnemer geen aanspraken ter zake .

5.4. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de afnemer geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Tonerinktshop

5.5. Afnemer is verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/ of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

5.6. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en genoegzaam door afnemer is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Tonerinktshop de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Tonerinktshop redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Tonerinktshop ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Het staat de afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat Tonerinktshop daarmee conform de bepalingen van de toepasselijke RMA Voorwaarden Tonerinktshop heeft ingestemd.

Artikel 6. Betaling
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Tonerinktshop aangewezen bankrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Tonerinktshop vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.

6.4. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is Tonerinktshop, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Tonerinktshop verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 340,-. De in de boeken van Tonerinktshop voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.

6.5. Indien Tonerinktshop daartoe aanleiding ziet, kan Tonerinktshop nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6.6. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen worden bij nieuwe relaties de eerste drie orders onder rembours geleverd en daarvoor kosten in rekening gebracht. Zolang Tonerinktshop geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder rembours of middels vooruitbetaling geleverd.

6.7. Ingeval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de afnemer niet meer te verwachten is, is elke vordering van Tonerinktshop op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Tonerinktshop dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van Tonerinktshop op betaling, dan wel op schadevergoeding, en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Tonerinktshop tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.

7.2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Tonerinktshop te bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Tonerinktshop heeft voldaan.

7.3. Indien en zolang Tonerinktshop eigenaar van de zaken is, zal de afnemer Tonerinktshop onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de afnemer Tonerinktshop (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan Tonerinktshop eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Tonerinktshop De afnemer staat ervoor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.

7.4. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 8. Levertijd
8.1. Alle door Tonerinktshop genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Tonerinktshop bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings-datum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Tonerinktshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

8.2. Overschrijding van de door Tonerinktshop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 9. Levering en risico
9.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats via dropshipment of via het magazijn van Tonerinktshop Vanaf het moment van overdraging door Tonerinktshop aan de vervoerder, gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen, etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

9.2. Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, mag Tonerinktshop de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Tonerinktshop gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
9.3. Indien geleverde zaken na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 10. Transport
Tonerinktshop bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending en vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Tonerinktshop is slechts gehouden een (transport)-verzekering af te sluiten, indien en voor zover  Tonerinktshop zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 11. Software
11.1. De navolgende bepalingen van dit art. 11 zijn - in het bijzonder - van toepassing indien Tonerinktshop software levert.

11.2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Tonerinktshop, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

11.3. De afnemer is gemachtigd de software producten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van Tonerinktshop conform de betreffende software licentievoorwaarden.

11.4. Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van Tonerinktshop of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

11.5. De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting voor gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Indien Tonerinktshop door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Tonerinktshop gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Tonerinktshop op betaling door de afnemer voor reeds door Tonerinktshop verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Tonerinktshop alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Tonerinktshop tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden of –beperkingen, bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Tonerinktshop haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13. Garantie
13.1. Behoudens andersluidend beding in de RMA Voorwaarden Tonerinktshop indien overeengekomen, staat in dat de geleverde zaken gedurende vier voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties Indien de productspecificaties de afnemer noch bekend noch kenbaar mochten zijn, staat Tonerinktshop er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende dezelfde periode geen materiaal- of constructiefouten vertonen. De in de vorige zinnen vermelde garantie geldt uitsluitend mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de RMA Voorwaarden Tonerinktshop en in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn en worden nagekomen. De garantie houdt uitsluitend in dat Tonerinktshop naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Tonerinktshop Verbruiksartikelen als toners, cartridges, inktlinten, bonrollen discpacks en geheugendragers zijn van deze garantie uitgesloten. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Tonerinktshop Gebreken dienen schriftelijk bij Tonerinktshop te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegane gegevens is Tonerinktshop nimmer aansprakelijk.

13.2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Tonerinktshop zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden. Evenmin kan de garantie worden ingeroepen indien vervanging heeft plaatsgevonden van enig (onder)deel met minder compatibele en/of kwalitatief niet tenminste met de oorspronkelijke onderdelen gelijkwaardige zaken.

13.3. Door voldoening aan één van de in art. 13.1 genoemde prestaties is Tonerinktshop terzake van haar verplichtingen volledig gekweten. Afnemer is niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen, noch is de afnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.4. Indien zaken door Tonerinktshop van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Tonerinktshop zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1. Tonerinktshop is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken anders dan met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 14. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Tonerinktshop te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de zaak ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

14.2. Tonerinktshop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) de geleverde zaken mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

14.3. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Tonerinktshop op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid).

14.4. Tonerinktshop zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 14.1 en 14.2, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Tonerinktshop

14.5. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Tonerinktshop zal de afnemer Tonerinktshop vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde zaken en zal hij Tonerinktshop alle schade vergoeden die Tonerinktshop lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

15.2. Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Tonerinktshop niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij Tonerinktshop berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

15.3. Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete aan Tonerinktshop van € 5.000,- per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van Tonerinktshop, als één overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 16. Exportrestricties
Afnemer zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met Tonerinktshop verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Afnemer vrijwaart Tonerinktshop voor enig nadeel dat deze zal lijden indien afnemer deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van B2B Tonerinktshop, tenzij anders is overeengekomen. Indien Tonerinktshop ten behoeve van afnemer diensten verricht, zijn in aanvulling op de vorenstaande voorwaarden de volgende voorwaarden eveneens van toepassing. In geval van enige onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in art. 1 t/m 17.

Artikel 18. Totstandkoming opdracht
18.1. Tonerinktshop spant zich ervoor in, in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven.

18.2. Tonerinktshop heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

18.3. Tonerinktshop wordt ter zake van opdrachten voor leveringen van diensten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel gerechtigd zijn.

18.4. Zolang een aanbieding door Tonerinktshop niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Tonerinktshop zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

18.5. Indien naar het oordeel van Tonerinktshop of naar het oordeel van de afnemer derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de afnemer gehouden in alle redelijkheid zijn medewerking te verlenen.
18.6. Alle contacten met ingeschakelde derden lopen via Tonerinktshop. De afnemer kan slechts na overleg met Tonerinktshop derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken en kan met deze derden niet zelfstandig over werkzaamheden afspraken maken.

Artikel 19. Prijs voor diensten
19.1. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald, bestaan de aan afnemer te berekenen kosten uit een post “diensten”, welke gebaseerd is op de begrote tijdsduur en de in de offerte opgegeven tarieven, alsmede uit een post “verschotten” ter dekking van niet in de opgegeven tarieven inbegrepen kosten, zoals reis- en verblijfskosten.

19.2. Indien voor de post “diensten” een totaalbedrag is overeengekomen zal dit bedrag in gelijke maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van de opdracht als voorschot aan de afnemer worden gefactureerd en zullen de gemaakte verschotten per maand in rekening worden gebracht.

19.3. Indien voor de post “diensten” geen totaalbedrag is overeengekomen zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke tijdsbesteding en de in de offerte opgegeven tarieven, evenals de gemaakte verschotten.

Artikel 20. Personeel bij uitvoering opdracht
20.1. Tonerinktshop is te allen tijde bevoegd de samenstelling van een team te wijzigen. Tonerinktshop verplicht zich de continuïteit van de werkzaamheden en de overeengekomen deskundigheid van het team te handhaven. Ter zake van wijziging van de samenstelling van het team zal Tonerinktshop met de afnemer in overleg treden.

20.2. Het bepaalde in lid 1 is tevens van toepassing indien derden bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

20.3. Het is zowel Tonerinktshop als de afnemer verboden tijdens de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen een jaar nadat de opdracht is beëindigd personeel van de wederpartij (daaronder begrepen door toedoen van Tonerinktshop ingeschakelde derden) in dienst te nemen, dan wel met dit personeel over indiensttreding te overleggen, tenzij daaraan een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de wederpartij is voorafgegaan.

Artikel 21. Uitvoering opdracht
21.1. Tonerinktshop zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

21.2. De resultaten van het gebruik van de door Tonerinktshop verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon opdrachten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, verstrekt Tonerinktshop generlei garantie met betrekking tot de resultaten van door Tonerinktshop verrichte studies en adviezen. Tonerinktshop heeft ter zake een inspanningsverplichting en is niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 22. Meerwerk
22.1. Indien er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en het overeengekomen tijdstip van levering, zulks voor rekening en risico van de afnemer.

22.2. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Tonerinktshop aan afnemer schriftelijk worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na bedoelde kennisgeving door Tonerinktshop.

22.3. Meerwerk en een aangepaste levertijd geven de afnemer niet het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

Artikel 23. Voortijdige beëindiging opdracht
Indien B2B Tonerinktshop of afnemer van oordeel is dat de werkzaamheden door Tonerinktshop niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, de opdrachtbevestiging of eventuele nadere specificaties, zullen partijen in overleg treden. Indien partijen niet tot overeenstemming komen heeft, tenzij art. 22.3 van toepassing is, ieder der partijen het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen met een opzegtermijn van één maand, uitgezonderd opdrachten met een looptijd van minder dan twee maanden. Ingeval van voortijdige beëindiging conform de vorige zin zal afnemer aan Tonerinktshop de overeengekomen vergoeding voor diensten verricht tot aan de datum waarop de overeenkomst eindigt verschuldigd zijn. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door de afnemer zal deze aan Tonerinktshop tevens de kosten vergoeden welke verband houden met gereserveerde capaciteit en inzet van personeel gedurende drie maanden na de datum waarop de overeenkomst eindigt.

RMA voorwaarden
Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen Tonerinktshop als verkoper en haar afnemer als koper (de “afnemer”) met betrekking tot door Tonerinktshop te leveren hardware producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tonerinktshop Een exemplaar van deze voorwaarden wordt de afnemer op eerste verzoek kosteloos toegezonden of zijn te verkrijgen via info@tonerinktshop.nl. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet. Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (1), foute bestelling – verkeerde levering (2) en licenties (3). Alle in deze RMA Voorwaarden genoemde bedragen zijn ex BTW. Alle tarieven en condities die van toepassing zijn op de RMA voorwaarden van Tonerinktshop alsmede contactgegevens en formulieren zijn vermeld op de website www.tonerinktshop.nl.